Mongolia

Mongolia

Image by isarescheewin, Shutterstock